HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

50. Tổng Kết Khóa Tu Thiền Căn Bản

Saturday, September 8, 201810:56 PM(View: 2582)

Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng trong Khóa Thiền Căn Bản tại đạo tràng Michigan ngày 28 tháng 4 năm 2018.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
69,256