HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

47. Kinh Nhất Dạ Hiền Giả

Sunday, September 2, 20188:54 PM(View: 2705)

Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng trong Khóa Thiền Căn Bản tại đạo tràng Michigan ngày 27 tháng 4 năm 2018.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
69,256