HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

44. Bài giảng Đại Chúng

Thursday, August 23, 20182:20 PM(View: 2481)
Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng Đại Chúng tại đạo tràng Michigan ngày 22 tháng 4 năm 2018.
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
69,256