HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  44. Bài giảng Đại Chúng

  Thursday, August 23, 20182:20 PM(View: 1193)
  Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
  Bài giảng Đại Chúng tại đạo tràng Michigan ngày 22 tháng 4 năm 2018.
  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,191,802