HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  42. Ý Nghĩa Cuộc Sống

  Thursday, August 23, 20181:44 PM(View: 1373)
  Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
  Bài giảng trong Khóa Thiền Căn Bản tại đạo tràng Michigan ngày 21 tháng 4 năm 2018.
  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,197,786