HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

42. Ý Nghĩa Cuộc Sống

Thursday, August 23, 20181:44 PM(View: 3248)
Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng trong Khóa Thiền Căn Bản tại đạo tràng Michigan ngày 21 tháng 4 năm 2018.
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
69,256