HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  41. Tác Động Sinh Học

  Wednesday, August 1, 20187:59 AM(View: 1311)

  Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
  Bài giảng trong Khóa Bát Nhã Trung Cấp 1 tại đạo tràng Houston ngày 8 tháng 6 năm 2018.

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,193,618