HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  39. Tổng Kết Khóa Bát Nhã 1

  Wednesday, August 1, 20187:55 AM(View: 1325)

  Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
  Bài giảng trong Khóa Bát Nhã Trung Cấp 1 tại đạo tràng Houston ngày 8 tháng 6 năm 2018.

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,191,609