HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

38. Khai Triển Nhận Thức

Wednesday, August 1, 20187:52 AM(View: 2504)

Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng trong Khóa Bát Nhã Trung Cấp 1 tại đạo tràng Houston ngày 7 tháng 6 năm 2018.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
69,256