HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

37. Khái Quát Về Nhận Thức

Tuesday, July 24, 20183:37 PM(View: 2440)

Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng trong Khóa Bát Nhã Trung Cấp 1 tại đạo tràng Houston ngày 6 tháng 6 năm 2018.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
)
69,256