HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  37. Khái Quát Về Nhận Thức

  Tuesday, July 24, 20183:37 PM(View: 1328)

  Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
  Bài giảng trong Khóa Bát Nhã Trung Cấp 1 tại đạo tràng Houston ngày 6 tháng 6 năm 2018.

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,236,533