HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

36. Thiền Định Và Không Nói

Tuesday, July 24, 20183:35 PM(View: 2929)

Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng trong Khóa Bát Nhã Trung Cấp 1 tại đạo tràng Houston ngày 6 tháng 6 năm 2018.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
69,256