HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

33. Chân Lý Qui Ước

Tuesday, July 24, 201811:49 AM(View: 3063)

Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng trong Khóa Bát Nhã Trung Cấp 1 tại đạo tràng Houston ngày 4 tháng 6 năm 2018.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
69,256