HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  30. Phương thức Samatha & Samadhi

  Tuesday, July 24, 201811:44 AM(View: 1472)

  Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
  Bài giảng trong Khóa Bát Nhã Trung Cấp 1 tại đạo tràng Houston ngày 3 tháng 6 năm 2018.

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,236,523