HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

30. Phương thức Samatha & Samadhi

Tuesday, July 24, 201811:44 AM(View: 2808)

Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng trong Khóa Bát Nhã Trung Cấp 1 tại đạo tràng Houston ngày 3 tháng 6 năm 2018.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
69,256