HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

28. Biết Và Nói

Monday, June 18, 20182:52 PM(View: 3501)

Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng trong Khóa Bát Nhã Trung Cấp 1 tại đạo tràng Houston ngày 2 tháng 6 năm 2018.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
69,256