HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  26. Tổng Kết Khóa Căn Bản Tại Nam Cali.

  Thursday, March 22, 20184:40 PM(View: 1682)

  Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
  Bài giảng trong khóa Thiền Căn Bản tại đạo tràng Tổ Đình Tánh Không ngày 17 tháng 03 năm 2018.

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,197,786