HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

15. Đường Lối Tu Thiền.

Monday, March 5, 20183:51 PM(View: 3009)

Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Buổi thuyết giảng tại Đạo tràng Nam Cali ngày 3 tháng 3 năm 2018.
Bài Khai Thông dành cho Thiền sinh mới bước đầu vào Thiền

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
69,256