HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

14. Từ Như Thực Đến Như Vậy.

Wednesday, February 21, 20181:59 PM(View: 3680)

Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Buổi thuyết giảng tại Đạo tràng Cairns, ngày 17 tháng 1 năm 2018.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
69,256