HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  13. Tổng Kết Khóa Thiền Căn Bản.

  Sunday, February 11, 20182:52 PM(View: 1566)

  Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
  Buổi thuyết giảng tại Đạo tràng Brisbane ngày 26 tháng 1 năm 2018.

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,258,252