HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

11. Hướng Dẫn Định.

Wednesday, February 7, 20189:39 PM(View: 3336)

Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Buổi thuyết giảng tại Đạo tràng Sydney ngày 9 tháng 1 năm 2018.

Reader's Comment
Thursday, April 19, 20189:37 AM
Guest
Xin chào
Người ta nói chánh định phải có 3 yếu tố :
1._ thiện 2 nhất tâm 3. Chánh niệm là như thế nào? Chúng ta có thể thực hành được trong cuộc sống được không? Thât sự cám ơn được lời giảng dạy
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
69,256