HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  10. Như Thực Và Nhận Thức.

  Wednesday, February 7, 20189:37 PM(View: 1898)

  Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
  Buổi thuyết giảng tại Đạo tràng Sydney ngày 9 tháng 1 năm 2018.

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,258,245