HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

09. Pháp Như Thực.

Wednesday, February 7, 20189:34 PM(View: 3154)

Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Buổi thuyết giảng tại Đạo tràng Sydney ngày 9 tháng 1 năm 2018.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
69,256