HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

07. Chân Lý Qui Ước.

Saturday, January 27, 201810:03 PM(View: 2768)

Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Buổi thuyết giảng tại Đạo tràng Sydney ngày 8 tháng 1 năm 2018.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
69,256