HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  07. Chân Lý Qui Ước.

  Saturday, January 27, 201810:03 PM(View: 1527)

  Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
  Buổi thuyết giảng tại Đạo tràng Sydney ngày 8 tháng 1 năm 2018.

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,236,360