HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  06. Tình Thương Yêu Và Tâm Từ Bi.

  Saturday, January 27, 201810:01 PM(View: 1542)

  Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
  Buổi thuyết giảng tại Đạo tràng Nam Cali ngày 2 tháng 1 năm 2018.

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,234,762