HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

06. Tình Thương Yêu Và Tâm Từ Bi.

Saturday, January 27, 201810:01 PM(View: 2672)

Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Buổi thuyết giảng tại Đạo tràng Nam Cali ngày 2 tháng 1 năm 2018.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
69,256