HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

68. Nhắc Nhở Cuối Năm.

Tuesday, January 2, 20183:53 PM(View: 3322)

Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng tại đạo tràng Sacramento ngày 31 tháng 12 năm 2017.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
69,256