HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

65. Tâm Thế Gian.

Sunday, December 31, 20175:01 PM(View: 3736)

Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng trong Khóa Bát Nhã Đặc Biệt tại đạo tràng San Jose ngày 23 tháng 12 năm 2017.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
69,256