HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

64. Thiền Định

Thursday, December 28, 20171:01 PM(View: 3741)

Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng trong Khóa Bát Nhã Đặc Biệt tại đạo tràng San Jose ngày 25 tháng 12 năm 2017.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
69,256