HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

62. Quán Chiếu Lại Tâm.

Wednesday, December 27, 201710:37 AM(View: 3404)

Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng tại đạo tràng San Jose ngày 25 tháng 12 năm 2017.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
69,256