HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

61. Con Đường Ngắn Nhất.

Monday, December 25, 201712:27 AM(View: 3861)
Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng tại đạo tràng San Jose ngày 24 tháng 12 năm 2017.
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
69,256