HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

57. Tiến Trình Chứng NgộDuyên Khởi Của Đức Phật Kỳ 1

Wednesday, December 20, 20179:43 PM(View: 3343)

Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng lớp Bát Nhã Đặc Biệt tại đạo tràng Nam Cali ngày 14 tháng 12 năm 2017.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
69,256