HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

55. Kinh Nhất Dạ Hiền Giả.

Saturday, December 9, 20175:17 PM(View: 3372)

Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng lớp Thiền Căn Bản tại đạo tràng North Carolina ngày 6 tháng 12 năm 2017.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
69,256