HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

53. Nhận Thức.

Saturday, December 9, 20175:13 PM(View: 3458)

Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã tại đạo tràng Nam Cali ngày 28 tháng 10 năm 2017.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
69,256