HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  51. Vô Ngã.

  Thursday, October 5, 20179:36 PM(View: 2390)

  Bài 5: Vô Ngã.
  Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
  Bài giảng lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã tại đạo tràng Montreal ngày 23 tháng 9 năm 2017.

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,231,496