HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  49. Chân NhưChánh Niệm.

  Thursday, October 5, 20179:31 PM(View: 2157)

  Bài 3: Chân NhưChánh Niệm.
  Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
  Bài giảng lớp Trung Cấp 2 Bát Nhã tại đạo tràng Berlin ngày 20 tháng 9 năm 2017.

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,232,043