HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

49. Chân NhưChánh Niệm.

Thursday, October 5, 20179:31 PM(View: 3812)

Bài 3: Chân NhưChánh Niệm.
Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng lớp Trung Cấp 2 Bát Nhã tại đạo tràng Berlin ngày 20 tháng 9 năm 2017.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
69,256