HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  47. Chân NhưTrung Đạo.

  Thursday, October 5, 20179:26 PM(View: 2070)

  Bài 1: Chân NhưTrung Đạo.
  Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
  Bài giảng lớp Trung Cấp 2 Bát Nhã tại đạo tràng Berlin ngày 19 tháng 9 năm 2017.

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,229,374