HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

43. Lục Xứ.

Sunday, September 24, 20179:59 AM(View: 3879)

Bài 6: Lục Xứ.
Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng lớp Tâm Lý Học Phật Giáo Cấp 2 tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 30 tháng 8 năm 2017.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
69,256