HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  42. Thức Uẩn (Tiếp).

  Tuesday, September 12, 20179:53 AM(View: 2283)

  Bài 5: Thức Uẩn (Tiếp).
  Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
  Bài giảng lớp Tâm Lý Học Phật Giáo Cấp 2 tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 30 tháng 8 năm 2017.

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,260,676