HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

37. Con Đường Thiền Ta Đi.

Wednesday, September 6, 20173:39 PM(View: 3483)

Bài 3: Con Đường Thiền Ta Đi.
Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 3 tháng 9 năm 2017.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
69,256