HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

34. Tổng Kết Kinh Duy Ma Cật.

Tuesday, September 5, 20178:41 PM(View: 3187)

Bài 16: Tổng Kết Kinh Duy Ma Cật.
Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 12 tháng 8 năm 2017.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
69,256