HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

33. Kinh Duy Ma Cật Phần 15.

Monday, August 28, 20174:48 PM(View: 3387)

Bài 15: Kinh Duy Ma Cật Phần 15.
Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 11 tháng 8 năm 2017.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
69,256