HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  29. Kinh Duy Ma Cật Phần 11.

  Monday, August 28, 20174:24 PM(View: 1766)

  Bài 11: Kinh Duy Ma Cật Phần 11.
  Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
  Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 10 tháng 8 năm 2017.

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,258,409