HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  28. Kinh Duy Ma Cật Phần 10.

  Wednesday, August 23, 20174:28 PM(View: 1726)

  Bài 10: Kinh Duy Ma Cật Phần 10.
  Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
  Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 10 tháng 8 năm 2017.

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,258,252