HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

24. Kinh Duy Ma Cật Phần 6.

Wednesday, August 23, 20174:22 PM(View: 3140)

Bài 6: Kinh Duy Ma Cật Phần 6.
Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 9 tháng 8 năm 2017.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
196,570