HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  22. Kinh Duy Ma Cật Phần 4.

  Wednesday, August 23, 20174:18 PM(View: 1795)

  Bài 4: Kinh Duy Ma Cật Phần 4.
  Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
  Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 8 tháng 8 năm 2017.

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,255,194