HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  21. Kinh Duy Ma Cật Phần 3.

  Wednesday, August 23, 20174:17 PM(View: 1896)

  Bài 3: Kinh Duy Ma Cật Phần 3.
  Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
  Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 8 tháng 8 năm 2017.

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,258,409