HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  20. Kinh Duy Ma Cật Phần 2.

  Wednesday, August 23, 20174:15 PM(View: 1755)

  Bài 2: Kinh Duy Ma Cật Phần 2.
  Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
  Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 8 tháng 8 năm 2017.

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,258,204