HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  18. Tổng Kết Lớp Tâm Lý Học Phật Giáo 1.

  Saturday, August 5, 201710:40 PM(View: 1632)

  Bài 18: Tổng Kết Lớp Tâm Lý Học Phật Giáo 1.
  Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
  Bài giảng tại đạo tràng Sacramento ngày 30 tháng 7 năm 2017.

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,255,585