HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

17. Tổng Kết Lớp Trung Cấp 2 Bát Nhã.

Saturday, July 29, 20176:07 PM(View: 3193)

Bài 17: Tổng Kết Lớp Trung Cấp 2 Bát Nhã.

Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng tại đạo tràng Sacramento ngày 22 tháng 7 năm 2017.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
69,256