HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  17. Tổng Kết Lớp Trung Cấp 2 Bát Nhã.

  Saturday, July 29, 20176:07 PM(View: 1832)

  Bài 17: Tổng Kết Lớp Trung Cấp 2 Bát Nhã.

  Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
  Bài giảng tại đạo tràng Sacramento ngày 22 tháng 7 năm 2017.

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,258,935