HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

16. Lý Duyên Khởi P3.

Saturday, July 29, 20176:04 PM(View: 3125)

Bài 16: Lý Duyên Khởi P3.
Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng tại đạo tràng Sacramento ngày 19 tháng 7 năm 2017.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
69,256