HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  13. Kỹ Thuật Không Nói.

  Saturday, July 29, 20175:53 PM(View: 2908)

  Bài 13: Kỹ Thuật Không Nói.
  Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
  Bài giảng trong Khóa chuyên tu Thiền Định tại đạo tràng Montreal ngày 1 tháng 7 năm 2017.

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,258,922