HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

13. Kỹ Thuật Không Nói.

Saturday, July 29, 20175:53 PM(View: 4485)

Bài 13: Kỹ Thuật Không Nói.
Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng trong Khóa chuyên tu Thiền Định tại đạo tràng Montreal ngày 1 tháng 7 năm 2017.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
69,256