HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

12. Vô Ngã Trong Đạo Phật.

Tuesday, July 18, 20178:47 PM(View: 3611)

Bài 12: Vô Ngã Trong Đạo Phật.
Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng tại đạo tràng Nam California ngày 13 tháng 7 năm 2017.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
69,256