HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  12. Vô Ngã Trong Đạo Phật.

  Tuesday, July 18, 20178:47 PM(View: 2327)

  Bài 12: Vô Ngã Trong Đạo Phật.
  Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
  Bài giảng tại đạo tràng Nam California ngày 13 tháng 7 năm 2017.

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,258,398