HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

11. Sống Đời Sống Xứng Đáng.

Tuesday, July 18, 20178:44 PM(View: 3658)

Bài 11: Sống Đời Sống Xứng Đáng.
Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng tại đạo tràng Montreal ngày 26 tháng 6 năm 2017.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
69,256