HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

10. Sống Và Tái Sinh.

Thursday, July 6, 20171:44 PM(View: 3651)

Bài 10: Sống Và Tái Sinh.

Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng tại đạo tràng Montreal ngày 30 tháng 6 năm 2017.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
69,256