HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  10. Sống Và Tái Sinh.

  Thursday, July 6, 20171:44 PM(View: 2382)

  Bài 10: Sống Và Tái Sinh.

  Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
  Bài giảng tại đạo tràng Montreal ngày 30 tháng 6 năm 2017.

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,258,393